Pisanie wzorów prac licencjackich i magisterskich

Switch to desktop Register Login

Pisanie wzorów prac licencjackich, magisterskich

Praca magisterska z europeistyki

alt

Praca magisterska z europeistyki jest ostatnim etapem uzyskania dyplomu z europeistyki, ale zarazem często okazuje się najtrudniejszym. Praca magisterska z europeistyki wymaga interdyscyplinarnego podejścia do tematu, szerokiej wiedzy z wielu dziedzin oraz umiejętności wyszukiwania najaktualniejszych danych. Proponujemy zarówno całościową opiekę merytoryczną, jak i cząstkową pomoc – w sformułowaniu tez, przeprowadzeniu badań czy stworzeniu bibliografii

Poprawiono: sobota, 14, wrzesień 2013 13:10

Odsłony: 25651

Prace magisterskie

Praca magisterska jest zwieńczeniem studiów II stopnia i ostatnim krokiem na drodze do uzyskania  tytułu magistra. Pisanie pracy magisterskiej nie musi być męką, wystarczy dobór ciekawego oraz wciągającego tematu, który wyzwoli chęć poszukiwania nowych materiałów oraz kreatywnego rozwiązywania pytań badawczych. Pisanie może stać się przygodą, jednakże podstawą jest wiedza na temat pracy – jej celów i zasad pisania. Jest ona przede wszystkim sprawdzianem warsztatu studenta – jego twórczego i kreatywnego rozwiązywania problemów, prowadzenia badań, poszukiwania odpowiednich materiałów oraz przede wszystkim oceną umiejętności wyciągania wniosków.  

Oprócz merytoryki ważna jest również strona formalna Praca magisterska to praca dyplomowa, więc jej styl powinien być naukowy. Teks powinien być spójny, pisany jednolitym językiem.  Odpowiednia stylistyka oraz leksyka stanowią podstawę dobrze napisanej pracy. Ponadto ważne jest, aby zastosować odpowiedni aparat naukowy – każdy profesor doceni dobrze sporządzone przypisy oraz bibliografię.

                Najważniejsze, aby praca magisterska była dobra pod względem merytorycznym. Muszą być w niej zawarte informacje potwierdzone, oparte na określonych źródłach. Wartość pracy jest wyższa, jeżeli zostaną w niej zawarte elementy ,,odkrywcze”, tzn. np. uwzględniono dodatkowe materiały, przeprowadzono dotąd nieznaną analizę porównawczą np. dwóch dzieł literackich. Jednakże nie w każdej dziedzinie jest taka możliwość. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę, aby praca magisterska pokazała umiejętność analizy zastanych danych oraz formułowania zwięzłych i klarownych wniosków. Każda interpretacja jest dobra, aby była poparta dobrze dobranymi argumentami.              

Kolejnym elementem branym pod uwagę przy ocenie jakości pracy jest umiejętność posługiwania się aparatem naukowym. Student powinien znać i umieć stosować oraz opisać stosowane metody badawcze, korzystać także z nauk pomocniczych danej dziedziny. Ważnym aspektem jest również kwerenda bibliograficzna i źródłowa. Praca powinna opierać się przede wszystkim na źródłach oraz odpowiednio dobranych opracowaniach. W przypadku literatury podmiotu student powinien zwracać uwagę  na rok powstania pozycji, autora oraz rodzaj literatury (musi to być literatura naukowa, a nie np. popularno – naukowa).

Ostatnim etapem jest obrona pracy magisterskiej. Jest to egzamin ustny, sprawdzający wiedzę studenta z zakresu treści, zawartych w pracy magisterskiej. Rozmowa jest skupiona wokół tematu pracy. Student może otrzymać pytania dotyczące trudności, jakie powstały w trakcie pisania pracy magisterskiej, jak również prośby o rozwinięcie przedstawionych w pracy tez. Na niektóych uczelniach obowiązuje dodatkowy zestaw pytań z wiedzy ogólnej, dotyczącej kierunku studiów. 

Poprawiono: czwartek, 12, październik 2017 10:33

Odsłony: 8497

EINSER NETWORKS - Projektowanie stron internetowych Białystok

Top Desktop version