Pisanie wzorów prac licencjackich i magisterskich

Switch to desktop Register Login

Praca magisterska z pedagogiki

Pedagogika jest kierunkiem przygotowującym do zawodów związanych z nauczaniem, wychowaniem, czy opieką. Są to studia przeznaczone dla osób o otwartej postawie, chcących pracować z innymi. Kandydat musi cechować się empatią, współczuciem, chęcią niesienia pomocy, tolerancyjnością i wyrozumiałością. Pedagogika jest dziedziną bardzo szeroką, w związku z czym studia magisterskie z pedagogiki obejmują m.in: pedagogikę specjalną, andragogikę, animację kultury i wiele innych subdyscyplin. Studia pedagogiczne oferuje wiele miast w Polsce: Białystok, Warszawa, Rzeszów, Szczecin, Olsztyn, Zielona Góra, Kraków. Studia magisterskie z pedagogiki i uzyskane dzięki temu wykształcenie pedagogiczne są podstawą do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, wychowawczych i instytucjach kultury. Praca magisterska z pedagogiki jest pracą badawczą, obejmującą określone zjawisko z życia społecznego. Praca magisterska porusza tematy związane z problemami społecznymi (przestępczość nieletnich, niedostosowanie społeczne, alkoholizm, ubóstwo), jak również z funkcjonowaniem systemu edukacji (kompetencje nauczycieli, stosowanie metod aktywizujących). Praca magisterska z pedagogiki powinna wprowadzać nowe treści – nie może stanowić powielenie tematów już zbadanych w literaturze. Należy więc odpowiednio dobrać temat, by praca magisterska z pedagogiki nie stanowiła plagiatu. Struktura pracy magisterskich z pedagogiki powinna przedstawiać się następująco: 1. Strona tytułowa 2.Spis treści 3.Wstęp – wstęp pracy magisterskiej z pedagogiki powinien zawierać przyczyny podjęcia danego tematu, przedstawienie przedmiotu i celu badań, a także sformułowanie problemów badawczych i hipotez. Warto także przedstawić pokrótce wykorzystane metody, a także omówić stan badań na podstawie literatury. Wstęp pracy magisterskiej z pedagogiki powinien także zawierać omówienie poszczególnych części pracy – charakterystykę poszczególnych rozdziałów. 4.Pierwszy rozdział – jest to rozdział teoretyczny stanowiący omówienie podstawowych zagadnień związanych z tematem pracy magisterskiej. W rozdziale należy przedstawić definicje i charakterystykę podstawowych pojęć, jak również przyczyny i skutki badanych zjawisk. 5.Drugi rozdział – jest to zazwyczaj rozdział metodologiczny, w którym student pedagogiki omawia wykorzystane metody, techniki i narzędzia badawcze. Rozdział metodologiczny zawiera także omówienie przedmiotu i celu badań, pytania badawcze oraz hipotezy. Na koniec warto omówić organizację badań własnych, 6.Trzeci rozdział – ostatni rozdział pracy magisterskiej z pedagogiki zazwyczaj stanowi omówienie badań własnych. W rozdziale należy przywołać wyniki badań własnych oraz je omówić i zinterpretować. Należy przedstawić podstawowe wnioski płynące z badań oraz porównać je z wcześniej przywołaną teorią, 7.Zakończenie – praca magisterska z pedagogiki kończy się podsumowaniem i wnioskami. W zakończeniu należy podsumować całość pracy, wskazać główne wnioski. Warto także wyznaczyć kierunki dalszych badań oraz wskazać, czy udało się zrealizować wskazany we wstępie cel badań. 8.Bibliografia. 9.Spis rysunków, tabel, wykresów. 10.Załączniki. Praca magisterska z pedagogiki powinna łączyć teorię i metodologia badań. Po wybraniu tematu, należy opisać teoretyczne podstawy danego zagadnienia, omówić podstawowe definicje, podziały i klasyfikacje. Kolejny rozdział powinien stanowić metodologię badań własnych. Student w tym miejscu powinien omówić wybraną technikę, metodę oraz grupę badawczą. Końcową część stanowi omówienie wyników wraz z odwołaniem się do wyników badań, obecnych w literaturze. Student powinien także zweryfikować postawioną na początku hipotezę. Praca magisterska z pedagogiki powinna cechować się wysokim poziomem merytorycznych i szerokim wykorzystaniem literatury z zakresu pedagogiki. Przykłady tematów prac magisterskich z pedagogiki: Stosowane metody nauczania przez nauczycieli w edukacji przedszkolnej – praca magisterska jest pracą badawczą, dotyczącą metod i technik stosowanych przez nauczycieli wobec dzieci w wieku przedszkolnym, w pracy zawarto przegląd najważniejszych metod oraz omówiono ich wpływ na rozwój dzieci, Kompetencje społeczne nauczycieli w opinii uczniów gimnazjum – praca magisterska została poświęcona analizie kompetencji, jakie powinien posiadać nauczyciel. Omówiono kompetencje niezbędne do pracy dydaktycznej, edukacyjnej i wychowawczej. W części badawczej dokonano oceny poziomu kompetencji nauczycieli z perspektywy uczniów, Patologie społeczne i sposoby przeciwdziałania im w mieście stołecznym Warszawa – praca magisterska obejmuje analizę patologii społecznych występujących w Warszawie oraz działań podejmowanych na rzecz ich zlikwidowania. Omówiono także skutki i przyczyny patologii oraz środowiska, w których najczęściej występują. Napisanie pracy magisterskiej z pedagogiki nie jest zadaniem łatwym. Pisanie pracy magisterskiej jest procesem czasochłonnym i wymaga znajomości literatury i metodologii badań. Jeśli potrzebujesz pomocy, trafiłeś w dobre ręce. Pomożemy Ci na każdym etapie pisania pracy dyplomowej. Zapraszamy do współpracy.

EINSER NETWORKS - Projektowanie stron internetowych Białystok

Top Desktop version